Register Bargylia

Galerie Icon  Band III,1 Seite 15f.

RE Scan = Bardores

11f. Bardores

RE Scan = Bargylia

15f. Bargylia

RE Scan = Barke 1

19f. Barke 1

RE Scan = Barlaam 2

23f. Barlaam 2

RE Scan = Barsch

27f. Barsch

RE Scan = Bart

31f. Bart

RE Scan = Barygaza

35f. Barygaza

RE Scan = Βάσανοι

39f. Βάσανοι

RE Scan = Basileia 5

43f. Basileia 5

RE Scan = Βασιλήϊοι

47f. Βασιλήϊοι

RE Scan = Basileios 14

51f. Basileios 14

RE Scan = Basileus

55f. Basileus