Galerie Icon  Band S III Seite 399f.

RE Scan 5 = Domitius 50

395f. Domitius 50

RE Scan 9 = Domitius 50

399f. Domitius 50

RE Scan 3 = Domitius 50

403f. Domitius 50

RE Scan 7 = Domitius 50

407f. Domitius 50

RE Scan 1 = Domitus

411f. Domitus

RE Scan 5 = Dreiheiligen

415f. Dreiheiligen

RE Scan 9 = Εἰρηνάρχαι

419f. Εἰρηνάρχαι

RE Scan 3 = Εἰρηνικοὶ ἄνδρες

423f. Εἰρηνικοὶ ἄνδρες

RE Scan 7 = Εἰσαγωγεῖς

427f. Εἰσαγωγεῖς

RE Scan 1 = Ἐπὶ τῆς διοικήσεως τεταγμένος (ὁ)

431f. Ἐπὶ τῆς διοικήσεως τεταγμένος (ὁ)

RE Scan 5 = Ἐπίκλησις

435f. Ἐπίκλησις

RE Scan 9 = Eporedorix

439f. Eporedorix