Galerie Icon  Band S I Seite 203f.

RE Scan = Athenai 1a

199f. Athenai 1a

RE Scan = Athenai 1a

203f. Athenai 1a

RE Scan = Athenai 1a

207f. Athenai 1a

RE Scan = Athenai 1a

211f. Athenai 1a

RE Scan = Athenai 1a

215f. Athenai 1a

RE Scan = Athenaia

219f. Athenaia

RE Scan = Atrapitoi

223f. Atrapitoi

RE Scan = Aufidius 18

227f. Aufidius 18

RE Scan = Aurelius 201

231f. Aurelius 201

RE Scan = Babsa

235f. Babsa

RE Scan = Balbus 2a

239f. Balbus 2a

RE Scan = Barsemius

243f. Barsemius