Register Antiocheia 15

Galerie Icon  Band S XI Seite 55f.

RE Scan = Antiocheia 15

51f. Antiocheia 15

RE Scan = Antiocheia 15

55f. Antiocheia 15

RE Scan = Antiocheia 15

59f. Antiocheia 15

RE Scan = Aquincum

63f. Aquincum

RE Scan = Apollinarios 2

67f. Apollinarios 2

RE Scan = Apollinarios 2

71f. Apollinarios 2

RE Scan = Apollinarios 2

75f. Apollinarios 2

RE Scan = Apollinarios 2

79f. Apollinarios 2

RE Scan = S XI_80

80f. S XI_80

RE Scan = Apollinarios 2

83f. Apollinarios 2

RE Scan = Apollinarios 2

87f. Apollinarios 2

RE Scan = Apollinarios 2

91f. Apollinarios 2