Register Legitimatio

Galerie Icon  Band S X Seite 359f.

RE Scan = Kynos Kephalai 2

355f. Kynos Kephalai 2

RE Scan = Legitimatio

359f. Legitimatio

RE Scan = Legitimatio

363f. Legitimatio

RE Scan = Legitimatio

367f. Legitimatio

RE Scan = Legitimatio

371f. Legitimatio

RE Scan = Leptines 8

375f. Leptines 8

RE Scan = Libela

379f. Libela

RE Scan = Maioricus

383f. Maioricus

RE Scan = Megas kolpos

387f. Megas kolpos

RE Scan = Megas kolpos

391f. Megas kolpos

RE Scan = Militärrecht

395f. Militärrecht

RE Scan = Militärrecht

399f. Militärrecht