Galerie Icon  Band S X Seite 63f.

RE Scan Athenai 1b

59f. Athenai 1b

RE Scan Athenai 1b

63f. Athenai 1b

RE Scan Athenai 1b

67f. Athenai 1b

RE Scan Athenai 1b

71f. Athenai 1b

RE Scan Athenai 1b

75f. Athenai 1b

RE Scan Athenai 1b

79f. Athenai 1b

RE Scan Athenai 1b

83f. Athenai 1b

RE Scan Athenai 1b

87f. Athenai 1b

RE Scan Aurelius 34a

91f. Aurelius 34a

RE Scan Βακχ(---)

95f. Βακχ(---)

RE Scan bona damnatorum

99f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

103f. bona damnatorum