Galerie Icon  Band S X Seite 83f.

RE Scan  Athenai 1b

79f. Athenai 1b

RE Scan  Athenai 1b

83f. Athenai 1b

RE Scan  Athenai 1b

87f. Athenai 1b

RE Scan  Aurelius 34a

91f. Aurelius 34a

RE Scan  Βακχ(---)

95f. Βακχ(---)

RE Scan  bona damnatorum

99f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

103f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

107f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

111f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

115f. bona damnatorum

RE Scan = Bonifatius 4

119f. Bonifatius 4

RE Scan = Carmen adversus paganos

123f. Carmen adversus paganos