Galerie Icon  Band S X Seite 91f.

RE Scan  Athenai 1b

87f. Athenai 1b

RE Scan  Aurelius 34a

91f. Aurelius 34a

RE Scan  Βακχ(---)

95f. Βακχ(---)

RE Scan  bona damnatorum

99f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

103f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

107f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

111f. bona damnatorum

RE Scan = bona damnatorum

115f. bona damnatorum

RE Scan = Bonifatius 4

119f. Bonifatius 4

RE Scan = Carmen adversus paganos

123f. Carmen adversus paganos

RE Scan = Choraules

127f. Choraules

RE Scan = Cillae

131f. Cillae