Register Domitius 29

Galerie Icon  Band S III Seite 391f.

RE Scan 7 = Domitius 29

387f. Domitius 29

RE Scan 1 = Domitius 29

391f. Domitius 29

RE Scan 5 = Domitius 50

395f. Domitius 50

RE Scan 9 = Domitius 50

399f. Domitius 50

RE Scan 3 = Domitius 50

403f. Domitius 50

RE Scan 7 = Domitius 50

407f. Domitius 50

RE Scan 1 = Donon

411f. Donon

RE Scan 5 = Dunius a

415f. Dunius a

RE Scan 9 = Eirenarchai

419f. Eirenarchai

RE Scan 3 = Ἐἰρηνοφύλακες

423f. Ἐἰρηνοφύλακες

RE Scan 7 = Εἰσαγωγεῖς

427f. Εἰσαγωγεῖς

RE Scan 1 = Epi tes dioikeseos tetagmenos (ho)

431f. Epi tes dioikeseos tetagmenos (ho)