Galerie Icon  Band X,2 Seite 2527f.

RE Scan  = Katholikos

2523f. Katholikos

RE Scan  = Katochos 2

2527f. Katochos 2

RE Scan  = Katochos 2

2531f. Katochos 2

RE Scan  = Nachtrag (X,2)

2535f. Nachtrag (X,2)

RE Scan  = Kalaureia 1

2539f. Kalaureia 1

RE Scan  = Werbung (X)

2545: Werbung (X)

RE Scan  Titel XI,1

1f. Titel XI,1

RE Scan 0 = Große Artikel XI,1

1f. Große Artikel XI,1

RE Scan  Katoikoi

1f. Katoikoi

RE Scan  Katoikoi

3f. Katoikoi

RE Scan  Katoikoi

7f. Katoikoi

RE Scan = Katoikoi

11f. Katoikoi