Galerie Icon  Band XI,1 Seite 1079f.

RE Scan 5 = Kolias 1

1075f. Kolias 1

RE Scan 9 = Kollektiveigentum

1079f. Kollektiveigentum

RE Scan 3 = Kollektiveigentum

1083f. Kollektiveigentum

RE Scan 7 = Kollektiveigentum

1087f. Kollektiveigentum

RE Scan 1 = Kollektiveigentum

1091f. Kollektiveigentum

RE Scan 5 = Kollektiveigentum

1095f. Kollektiveigentum

RE Scan 9 = Kolluthos

1099f. Kolluthos

RE Scan 3 = Kollyrion 1

1103f. Kollyrion 1

RE Scan 7 = Kolobatos

1107f. Kolobatos

RE Scan 1 = Kolonides

1111f. Kolonides

RE Scan 5 = Kolophon 2

1115f. Kolophon 2

RE Scan 9 = Kolophonia 1

1119f. Kolophonia 1