Galerie Icon  Band XI,1 Seite 27f.

RE Scan = Katoikoi

23f. Katoikoi

RE Scan = Katopterios

27f. Katopterios

RE Scan = Κάτοπτρον

31f. Κάτοπτρον

RE Scan = Κάτοπτρον

35f. Κάτοπτρον

RE Scan = Κάτοπτρον

39f. Κάτοπτρον

RE Scan = Κάτοπτρον

43f. Κάτοπτρον

RE Scan = Kattigara

47f. Kattigara

RE Scan = Katuchios

51f. Katuchios

RE Scan = Katze

55f. Katze

RE Scan = Καύκασος 1

59f. Καύκασος 1

RE Scan = Kaukon 1

63f. Kaukon 1

RE Scan = Καυλομύκητες

67f. Καυλομύκητες