Galerie Icon  Band XI,1 Seite 3f.

RE Scan  Katoikoi

1f. Katoikoi

RE Scan  Katoikoi

3f. Katoikoi

RE Scan  Katoikoi

7f. Katoikoi

RE Scan = Katoikoi

11f. Katoikoi

RE Scan = Katoikoi

15f. Katoikoi

RE Scan = Katoikoi

19f. Katoikoi

RE Scan = Katoikoi

23f. Katoikoi

RE Scan = Katopterios

27f. Katopterios

RE Scan = Κάτοπτρον

31f. Κάτοπτρον

RE Scan = Κάτοπτρον

35f. Κάτοπτρον

RE Scan = Κάτοπτρον

39f. Κάτοπτρον

RE Scan = Κάτοπτρον

43f. Κάτοπτρον