Galerie Icon  Band XII,2 Seite 1999f.

RE Scan 95 = Leochares 2

1995f. Leochares 2

RE Scan 99 = Leodoke

1999f. Leodoke

RE Scan 03 = Leokritos 1

2003f. Leokritos 1

RE Scan 07 = Leon 13

2007f. Leon 13

RE Scan 11 = Leon 23

2011f. Leon 23

RE Scan 15 = Leonidaion 1

2015f. Leonidaion 1

RE Scan 19 = Leonidas 4

2019f. Leonidas 4

RE Scan 23 = Leonidas 14

2023f. Leonidas 14

RE Scan 27 = Leonidas 14

2027f. Leonidas 14

RE Scan 31 = Leonidas 15

2031f. Leonidas 15

RE Scan 35 = Leonides 3

2035f. Leonides 3

RE Scan 39 = Leonteus 3

2039f. Leonteus 3