Galerie Icon  Band XIX,1 Seite 1187f.

RE Scan 83 = Petreius 3

1183f. Petreius 3

RE Scan 87 = Petreius 3

1187f. Petreius 3

RE Scan 91 = Petromantalum

1191f. Petromantalum

RE Scan 95 = Petronius 7

1195f. Petronius 7

RE Scan 99 = Petronius 21

1199f. Petronius 21

RE Scan 03 = Petronius 29

1203f. Petronius 29

RE Scan 07 = Petronius 29

1207f. Petronius 29

RE Scan 11 = Petronius 29

1211f. Petronius 29

RE Scan 15 = Petronius 37

1215f. Petronius 37

RE Scan 19 = Petronius 44

1219f. Petronius 44

RE Scan 23 = Petronius 68

1223f. Petronius 68

RE Scan 27 = Petronius 73

1227f. Petronius 73