Galerie Icon  Band XIX,2 Seite 1923f.

RE Scan 19 = Pheidias 2

1919f. Pheidias 2

RE Scan 23 = Pheidias 2

1923f. Pheidias 2

RE Scan 27 = Pheidias 2

1927f. Pheidias 2

RE Scan 31 = Pheidias 2

1931f. Pheidias 2

RE Scan 35 = Pheidias 3

1935f. Pheidias 3

RE Scan 39 = Pheidon 1

1939f. Pheidon 1

RE Scan 43 = Pheidon 3

1943f. Pheidon 3

RE Scan 47 = Pheidonischer Münzfuß

1947f. Pheidonischer Münzfuß

RE Scan 51 = Phellon

1951f. Phellon

RE Scan 55 = Phemios 1

1955f. Phemios 1

RE Scan 59 = Phenake

1959f. Phenake

RE Scan 63 = Phenakes

1963f. Phenakes