Galerie Icon  Band XIX,2 Seite 2043f.

RE Scan 39 = Phereus 1

2039f. Phereus 1

RE Scan 43 = Pherne

2043f. Pherne

RE Scan 47 = Pherne

2047f. Pherne

RE Scan 51 = Pherne

2051f. Pherne

RE Scan 55 = Pheroras

2055f. Pheroras

RE Scan 59 = Pherusa 2

2059f. Pherusa 2

RE Scan 63 = Phiale 2

2063f. Phiale 2

RE Scan 67 = Phigaleia

2067f. Phigaleia

RE Scan 71 = Phigaleia

2071f. Phigaleia

RE Scan 75 = Phigaleia

2075f. Phigaleia

RE Scan 79 = Phigaleia

2079f. Phigaleia

RE Scan 83 = Phigaleia

2083f. Phigaleia