Galerie Icon  Band XXI,2 Seite 1355f.

RE Scan 51 = Polemon 10

1351f. Polemon 10

RE Scan 55 = Polemon 10

1355f. Polemon 10

RE Scan 59 = Polendos

1359f. Polendos

RE Scan 63 = Polianus 1

1363f. Polianus 1

RE Scan 67 = Polichna 2

1367f. Polichna 2

RE Scan 71 = Polichna 4

1371f. Polichna 4

RE Scan 75 = Polichna 11

1375f. Polichna 11

RE Scan 79 = Poliochos, Poliuchos 1

1379f. Poliochos, Poliuchos 1

RE Scan 83 = Poliorketiker

1383f. Poliorketiker

RE Scan 87 = Poliorketiker

1387f. Poliorketiker

RE Scan 91 = Polis 1

1391f. Polis 1

RE Scan 95 = Polis 1

1395f. Polis 1