Galerie Icon  Band XXI,2 Seite 1623f.

RE Scan 19 = Polyeuktos 5

1619f. Polyeuktos 5

RE Scan 23 = Polyeuktos 6

1623f. Polyeuktos 6

RE Scan 27 = Polyeuktos 6

1627f. Polyeuktos 6

RE Scan 31 = Polygnotos 1

1631f. Polygnotos 1

RE Scan 35 = Polygnotos 1

1635f. Polygnotos 1

RE Scan 39 = Polygnotos 2-4

1639f. Polygnotos 2-4

RE Scan 43 = Polyhymnia

1643f. Polyhymnia

RE Scan 47 = Polyidos 1

1647f. Polyidos 1

RE Scan 51 = Polyidos 1

1651f. Polyidos 1

RE Scan 55 = Polyidos 1

1655f. Polyidos 1

RE Scan 59 = Polyidos 7

1659f. Polyidos 7

RE Scan 63 = Polykarpos 1

1663f. Polykarpos 1