Galerie Icon  Band XXI,2 Seite 1643f.

RE Scan 39 = Polygnotos 2-4

1639f. Polygnotos 2-4

RE Scan 43 = Polyhymnia

1643f. Polyhymnia

RE Scan 47 = Polyidos 1

1647f. Polyidos 1

RE Scan 51 = Polyidos 1

1651f. Polyidos 1

RE Scan 55 = Polyidos 1

1655f. Polyidos 1

RE Scan 59 = Polyidos 7

1659f. Polyidos 7

RE Scan 63 = Polykarpos 1

1663f. Polykarpos 1

RE Scan 67 = Polykarpos 1

1667f. Polykarpos 1

RE Scan 71 = Polykarpos 1

1671f. Polykarpos 1

RE Scan 75 = Polykarpos 1

1675f. Polykarpos 1

RE Scan 79 = Polykarpos 1

1679f. Polykarpos 1

RE Scan 83 = Polykarpos 1

1683f. Polykarpos 1