Galerie Icon  Band XXI,2 Seite 2007f.

RE Scan 03 = Pompeii

2003f. Pompeii

RE Scan 07 = Pompeii

2007f. Pompeii

RE Scan 11 = Pompeii

2011f. Pompeii

RE Scan 15 = Pompeii

2015f. Pompeii

RE Scan 19 = Pompeii

2019f. Pompeii

RE Scan 23 = Pompeii

2023f. Pompeii

RE Scan 27 = Pompeii

2027f. Pompeii

RE Scan 31 = Pompeii

2031f. Pompeii

RE Scan 35 = Pompeii

2035f. Pompeii

RE Scan 39 = Pompeion

2039f. Pompeion

RE Scan 43 = Pompeiopolis 1

2043f. Pompeiopolis 1

RE Scan 47 = Pompei Tropaea

2047f. Pompei Tropaea