Galerie Icon  Band XXI,2 Seite 2199f.

RE Scan 95 = Pompeius 31

2195f. Pompeius 31

RE Scan 99 = Pompeius 31

2199f. Pompeius 31

RE Scan 03 = Pompeius 31

2203f. Pompeius 31

RE Scan 07 = Pompeius 31

2207f. Pompeius 31

RE Scan 11 = Pompeius 32

2211f. Pompeius 32

RE Scan 15 = Pompeius 33

2215f. Pompeius 33

RE Scan 19 = Pompeius 33

2219f. Pompeius 33

RE Scan 23 = Pompeius 33

2223f. Pompeius 33

RE Scan 27 = Pompeius 33

2227f. Pompeius 33

RE Scan 31 = Pompeius 33

2231f. Pompeius 33

RE Scan 35 = Pompeius 33

2235f. Pompeius 33

RE Scan 39 = Pompeius 33

2239f. Pompeius 33