Register Praefectus praetorio

Galerie Icon  Band XXII,2 Seite 2399f.

RE Scan 395 = Praefectus praetorio

2395f. Praefectus praetorio

RE Scan 399 = Praefectus praetorio

2399f. Praefectus praetorio

RE Scan 403 = Praefectus praetorio

2403f. Praefectus praetorio

RE Scan 407 = Praefectus praetorio

2407f. Praefectus praetorio

RE Scan 411 = Praefectus praetorio

2411f. Praefectus praetorio

RE Scan 415 = Praefectus praetorio

2415f. Praefectus praetorio

RE Scan 419 = Praefectus praetorio

2419f. Praefectus praetorio

RE Scan 423 = Praefectus praetorio

2423f. Praefectus praetorio

RE Scan 427 = Praefectus praetorio

2427f. Praefectus praetorio

RE Scan 431 = Praefectus praetorio

2431f. Praefectus praetorio

RE Scan 435 = Praefectus praetorio

2435f. Praefectus praetorio

RE Scan 439 = Praefectus praetorio

2439f. Praefectus praetorio